Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Nieuwe PCR voor cement

Een toelichting op de nieuwe aanvullende regels voor het maken van LCA's voor cement, hoogovenslak en poederkoolvliegas Edwin Vermeulen - 5 juni 2023

In april 2023 heeft de Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) de nieuwe Product Category Rule (PCR) voor cement gepubliceerd. In dit document, opgesteld door SGS INTRON in opdracht van het Cement&BetonCentrum, zijn specifieke richtlijnen opgenomen in aanvulling op de generieke richtlijnen voor het uitvoeren van LCA's. Deze aanvullende richtlijnen moeten worden gehanteerd door LCA-uitvoerders bij het maken van LCA's voor cement, gegranuleerde hoogovenslak en poederkoolvliegas. In dit artikel komen aan bod de richtlijnen voor het maken van LCA's en de inhoud van de nieuwe PCR. Daarnaast ook achtergrondinformatie over een paar belangrijke wijzigingen bij het maken van LCA's voor cement, gegranuleerde hoogovenslak en poederkoolvliegas.

Regelgeving

Alvorens in te gaan op de nieuwe PCR (voluit de ‘NL-PCR voor cement en grondstoffen voor cementproductie’) wordt in het navolgende kort achtergrondinformatie gegeven over de regelgeving voor het maken van LCA’s en de belangrijkste begrippen.

MKI

Een LCA (levenscyclusanalyse) wordt gemaakt om de milieu-impact van een product te bepalen. Hierbij wordt over de gehele levenscyclus van een product, van winning van grondstoffen tot en met afvalverwerking en hergebruik, gekeken naar de milieueffecten. Een LCA resulteert in een milieuprofiel: een opsomming van milieueffecten verdeeld over een aantal categorieën. Door aan elke milieu-impactcategorie een weegfactor te koppelen, kan het milieueffect van een product in één getal worden uitgedrukt: de milieukostenindicator, ofwel de MKI. Met de MKI kunnen LCA’s van producten gemakkelijk onderling worden vergeleken.

Tot 2021 waren er 11 milieu-impactcategorieën, maar vanwege de herziening van EN 15804 in 2019 [2], de Europese norm voor het maken van LCA’s van bouwproducten, is het sinds 2021 verplicht om de effecten voor in totaal 19 milieu-impactcategorieën te berekenen (fig. 2). Omdat er voor de 19 categorieën nog geen weegfactoren zijn vastgesteld, is de MKI momenteel nog gebaseerd op de oude 11 categorieën.

MPG

De MKI wordt veel gebruikt in de GWW-sector, maar vormt ook de basis voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen). Bij de MKI gaat het om de milieubelasting gedurende de levensloop van een product, bij de MPG gaat het om de milieubelasting van een gebouw. De MPG van een gebouw wordt berekend door de MKI’s van alle gebruikte producten en installaties te delen door het vloeroppervlak van het gebouw en de beoogde levensduur. In het Bouwbesluit is een grenswaarde opgenomen voor de MPG van woningen van € 0,80/m2·jaar en voor de MPG van kantoren van € 1,00/m2·jaar. Naar verwachting zullen deze grenswaarden in de komende jaren verder worden verlaagd.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Thies van der Wal - VBI 13 juni 2023 14:33

Dank Sander, voor je afgewogen reactie. Ik onderschrijf hem ten volle.

Sander den Blanken - BAM Infra Nederland 07 juni 2023 15:28

De recent gepubliceerde nieuwe rekenregels NL-PCR Cement hebben aanzienlijke gevolgen voor de betonsector. Het streven naar duurzaamheid en het verminderen van de milieu-impact van de betonindustrie is lovenswaardig, echter deze veranderingen in de rekenregels roepen wel 3 belangrijke vraagstukken op, die in bovenstaande artikel slechts ten delen worden toegelicht. Om deze reden hebben we de behoefte om vanuit BAM Infra Nederland te reageren, in de hoop en verwachting dat we hiermee de discussie op gang brengen. 1. Is er sprake van een Level playing field? Een van de belangrijkste veranderingen in de NL-PCR Cement is het niet hoeven meerekenen van de CO2-emissie van secundaire brandstoffen, hierdoor wordt de MKI van cementklinker lager. Hierdoor wordt ook portlandcement positiever beoordeeld. Bij gebruik van hoogoven en vliegas cement wordt ten gevolge van de allocatie (resp. 1,0 en 0,73%) van het achterliggende proces de MKI verhoogd. Dit heeft als gevolg dat oude LCA's positiever worden beoordeeld. Dit is een ongewenste situatie die rechtgezet moet worden. De impact op tenders en projecten kan aanzienlijk zijn. Het is o.i. essentieel dat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd, waarbij alleen met de nieuwe rekenregels mag worden gerekend. Deze benadering heeft al succesvol gewerkt bij asfalt, waarbij het level playing field werd hersteld. Het stimuleert ook cementreductie, wat gunstig is gezien de toegenomen MKI/CO2-belasting op cement. 2. Meer druk op de doorontwikkeling van geopolymeren? Daarnaast heeft de introductie van de nieuwe rekenregels ook gevolgen voor de ontwikkeling van geopolymeren op basis van hoogovenslak en vliegas. De deels doorberekende hoogovenslak en vliegas in de MKI/CO2-waardering van geopolymeren heeft een negatief effect op hun toepassing. Dit maakt de ontwikkeling van een nieuwe generatie geopolymeren zonder het negatieve effect van hoogovenslak en vliegas des te belangrijker. Deze uitdaging vraagt om inzet van de markt en opdrachtgevers, vooral omdat de reductiedoelen voor 2030 grotendeels gebaseerd zijn op de brede toepassing van deze nog niet beschikbare geopolymeren. Bovendien moeten eerdere berekeningen mogelijk worden herzien, wat verdere onzekerheid met zich meebrengt. 3. Wat te waarderen; een bronaanpak of afvangen van uitstoot? Het is belangrijk om te benadrukken dat de betonindustrie zich voortdurend inspant om CO2-uitstoot te verminderen. Initiatieven zoals het afvangen van CO2 en het omzetten ervan in brandstof voor eigen installaties dragen hieraan bij. Als deze inspanningen succesvol zijn, zal beton met cement aanzienlijk minder negatieve impact hebben. Echter, dit gaat gepaard met een stijging van de betonprijs, aangezien dergelijke duurzame ontwikkelingen aanzienlijke investeringen vereisen. Het is belangrijk dat de markt deze investeringen ondersteunt en bereid is om de daaruit voortvloeiende hogere prijzen te betalen. BAM Infra Nederland streeft naar CO2-reductie en hanteert een bronaanpak als uitgangspunt. Daarom verkennen ze alternatieven zoals cementarm beton en de ontwikkeling van nieuwe generatie bindmiddelen waaronder geopolymeren. Hoewel de toekomst zal uitwijzen welke oplossingen het snelst effect sorteren, is het noodzakelijk om parallelle strategieën te volgen, samen met ketenpartners. Deze strategieën omvatten het afvangen van CO2 bij cementproductie, het verminderen van cementgebruik en de ontwikkeling van nieuwe bindmiddelen. Herstel level playing field is cruciaal Tot slot het is van cruciaal belang dat de betonindustrie en de overheid samenwerken om een duurzame betonsector te realiseren. Het herstellen van het level playing field, het stimuleren van innovatie en het creëren van een gunstig klimaat voor duurzame ontwikkelingen zijn essentieel om de transitie naar een betonindustrie met verminderde milieu-impact te versnellen. De weg naar duurzaam beton is complex, maar met gezamenlijke inspanningen en betrokkenheid kunnen we de uitdaging aan en een duurzame toekomst voor de gehele betonsector realiseren.

Farid 07 juni 2023 00:10

Mooi artikel waarin inhoudelijk wordt ingegaan op de zaak.

x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren