Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

NEN 8670: Nederlandse aanvulling op de uitvoeringsnorm

Mark van der Wolf, Corné van der Steen, Marc Ottelé - 11 juni 2020

Voor het vervaardigen van betonconstructies geldt sinds 2009 in Europa NEN-EN 13670. Vóór die tijd was in Nederland NEN 6722 beschikbaar. Deze norm werd in 2013 ingetrokken. Echter, niet alles wat in NEN 6722 was geregeld, is terug te vinden in de Europese norm. Reden om te werken aan een aanvulling op de Europese norm. Deze norm, NEN 8670, zal naar verwachting rond deze zomer het levenslicht zien.

Het is een goed gebruik om een Nederlandse NEN-norm in te trekken als er een Europese norm over hetzelfde onderwerp wordt uitgebracht. Deze Europese norm zal dan als NEN-EN in Nederland van kracht worden. Zo verscheen meer dan tien jaar geleden NEN-EN 13670 ‘Het vervaardigen van betonconstructies’. De uitvoering, ofwel het vervaardigen van een betonconstructie, was ook het onderwerp van NEN 6722 ‘Voorschriften beton – Uitvoering’. De laatste versie daarvan verscheen in 2002 en werd pas eind 2013 ingetrokken. Een tijdlang hebben beide dus naast elkaar bestaan. Niet geheel ten onrechte is wel gebleken. Overigens betekent het formeel intrekken van de norm door NEN niet dat die norm niet privaatrechtelijk tussen partijen mag worden afgesproken. Alles kan uiteraard in een contract worden geregeld. Het is, als gevolg van overlappende scope, andere benadering en tegenstrijdigheden in de tekst, alleen een bron van misverstanden als zowel NEN 6722 als NEN-EN 13670 in een contract zijn opgenomen. Zeker als niet naar specifieke paragrafen uit die normen wordt verwezen. Er ontstaat dan veel onduidelijkheid. Dat toch verwezen werd of wordt naar NEN 6722 heeft ongetwijfeld te maken met de goede aspecten die daarin werden geregeld en die niet terug te vinden zijn in NEN-EN 13670. Denk bijvoorbeeld aan de weerfasen en de oppervlaktecriteria uit bijlage A. Het met elkaar eens worden over voorschriften in Europa betekent nu eenmaal compromissen sluiten. En elk land heeft zo zijn eigen gewoonten en gebruiken. Consequentie is dat zaken niet worden geregeld of dat ruimte wordt geboden op nationaal niveau om zaken te regelen of nader te duiden.

Aanvulling op norm: NEN 8670

Om het goede te behouden en eisen in NEN-EN 13670 aan te vullen daar waar dit is toegestaan, wordt al enkele jaren door een NEN-normcommissie gewerkt aan NEN 8670 ‘Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670: Het vervaardigen van betonconstructies’. Dat dit zo lang duurt, heeft enerzijds te maken met discussiesdie er zijn over bepaalde onderwerpen. Anderzijds speelde het verkrijgen van fi nanciële middelen en wijzigingen in organisaties een rol en kostte ook dit tijd. Vreemd eigenlijk; dagelijks worden vele betonconstructies gerealiseerd en zijn de belangen groot. En heldere, eenduidige normen zijn hierbij een praktisch instrument om tot afspraken te komen. Niet alleen schept het plichten, het geeft ook rechten. Soms gingen de discussies binnen deze normcommissie over ogenschijnlijk kleine, maar wel relevante dingen. Andere keren ging het om meer fundamentele zaken. Daarbij speelt ook dat in het buitenland soms meer of minder woorden bestaan voor een bepaald aspect. Zo kent NEN 8670 nu onderscheid tussen een afstandhouder en een dekkingsblokje. De norm NEN-EN 13670 hanteert het woord afstandhouder voor alle mogelijke vormen die er zijn om betonstaal op afstand te houden van de bekisting, zoals dekkingsblokjes, lijnvormige elementen en supporten. Ook maakt NEN 8670 bijvoorbeeld onderscheid tussen betonstaal en wapening. Daarbij geldt dat wapening of een wapeningsnet wordt samengesteld uit betonstaal. NEN 8670 volgt, net als elke andere Nederlandse aanvulling op een Europese norm, wat betreft de hoofdstukken de indeling van NEN-EN 13670. Dit om het overzicht te behouden. De norm vult per hoofdstuk en paragraaf aan wat in NEN-EN 13670 wordt gemist of kan worden verduidelijkt. Aanvullingen zijn er bijvoorbeeld voor de hoofstukken (H):

  • Uitvoeringsmanagement (H4), waarbij er aandacht is voor de taakverdeling.
  • Ondersteuningsconstructies (H5), met aandacht voor ontwerp, berekeningen en tekeningen en uitvoering.
  • Wapening (H6), met aandacht voor onder meer het materiaal zelf, het buigen, het lassen en verbindingen alsmede het plaatsen van wapening.
  • Voorspanning (H7), en dan met name transport, opslag, installatie en het spannen.
  • Betonstorten (H8), met aandacht voor werkvloeren en natuurlijk de uitvoering, het storten en verdichten zelf. Ook is er veel aandacht voor het nabehandelen en beschermen van beton.
  • De uitvoering met vooraf vervaardigde elementen (H9), met onderwerpen als transport, overdracht, montage en afstelling.
  • Toleranties (H10), hier betreft het met name het herintroduceren van beoordelingsklasse A, B en C. Een nieuwe bijlage is die voor het bepalen van de horizontale bekistingsdruk. Daarbij is gebruikgemaakt van DIN 18218. In dit artikel worden nu enkele aspecten nader besproken.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren